KVKK

VİTALİST SAĞLIK DANIŞMANLIK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ KVKK BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişi yani kişisel veri sahibi “Başvuru Sahibi” olarak, anılan Kanun’un 11. maddesi ile kişisel verilerine dair aşağıda izah edildiği üzere bazı taleplerde bulunma hakkınız vardır. 

Lütfen,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizi yerine getirebilmemiz için, aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak şirketimize iletiniz.

Başvuru formunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresiyle veya sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi yöntemleri aracılığıyla veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

Şirketimizin adresine posta yoluyla iletmek isterseniz adres bilgimiz şu şekildedir: Fevzi Çakmak Mah, Meşe Çıkmazı Sok, No:2, İç Kapı No: 13, Pendik, İstanbul.

Şirketimize ilettiğiniz başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, yanıtlarımız anılan Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası:

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri:

Adresi veya İş Yeri Adresi:

Cep Telefonu:

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

E-posta Adresi:

 Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, hissedar gibi)

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

☐ Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

☐ Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

☐ Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

☐ Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

☐ Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

☐ Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

☐ Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

☐ Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

  1. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(Lütfen Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

.......................................................................................................................................

  1. EKLER

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

  1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Şirketimiz; kimlik ve yetki tespiti için aşağıdaki nedenlerle nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. ek evrak ve bilgi isteme hakkını saklı tutmaktadır: Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin giderilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla. 

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Son Güncelleme: 17 Mart 2023

Teklif Alın Bize Yazın
Instagram Hesabımızı Takip Etmeyi Unutma!